Xuất xứ: Taiwan

Model: BAS-200

Nhà sản xuất: APP

Công suất: 1/5HP
Xuất xứ: Taiwan

Model: BAS-200A

Nhà sản xuất: APP

Công suất: 200W
Xuất xứ: Taiwan

Model: BAS-300

Nhà sản xuất: APP

Công suất: 300W
Xuất xứ: Taiwan

Model: BAS-300A

Nhà sản xuất: APP

Công suất: 1/3HPXuất xứ: Taiwan
Xuất xứ: Taiwan

Model: BAV-400

Nhà sản xuất: APP

Công suất: 1/2HP
Xuất xứ: Taiwan

Model: BAV-400A

Nhà sản xuất: APP

Công suất: 1/2HP
Xuất xứ: Taiwan

Model: BAV-400S

Nhà sản xuất: APP

Công suất: 1/2HP
Xuất xứ: Taiwan

Model: SV-150

Nhà sản xuất: APP

Công suất: 1/5HP
Xuất xứ: Taiwan

Model: SV-150

Nhà sản xuất: APP

Công suất: 1HP
Xuất xứ: Taiwan

Model: SV-750T

Nhà sản xuất: APP

Công suất: 1HP